Privacy Policy

 

The English version of the Regulations is at the bottom of the page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO GLOBLIGHTS.COM

 

SPIS TREŚCI:

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.       PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3.       CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.       ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.       PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM

6.       PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7.       COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.             Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.             Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Tomasz Paleń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Paleń Inpus” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Górna 42, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP 915-161-46-21, REGON 932988174 , adres poczty elektronicznej: globlights@gmail.com oraz numer telefonu : +48 577 242 855 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.             Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.             Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.             Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.             Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7.             Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.             Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.             Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.     CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.             Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  

3.2.             Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4.     ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.             Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.             Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3.             Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1.         przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2.         podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3.         podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.4.         dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

4.3.5.         dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.6.         dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.7.         dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

4.3.7.1.         Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

5.     PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.             Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.             Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.             Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.             Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6.     PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.             Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.             Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.             Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.             Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.             Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6.             W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7.     COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1.             Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.             Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:1)    własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz2)    należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:1)    sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz2)    stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:1)  niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),2)  funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),3)  analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),4)  marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe) 

7.3.             Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4.             Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.5.             Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.6.             Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7.             Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8.             Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.             Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY POLICY
GLOBLIGHTS.COM ONLINE STORE

CONTENTS:
1. GENERAL PROVISIONS
2. GROUNDS FOR DATA PROCESSING
3. PURPOSE, BASIS AND PERIOD OF DATA PROCESSING IN THE ONLINE STORE
4. DATA RECIPIENTS IN THE ONLINE STORE
5. PROFILING IN THE ONLINE STORE
6. THE RIGHTS OF THE PERSON WHO THE DATA CONCERNS
7. COOKIES IN THE ONLINE STORE AND ANALYTICS
8. FINAL PROVISIONS

1. GENERAL PROVISIONS
1.1. This privacy policy of the Online Store is informative, which means that it is not a source of obligations for Service Users or Customers of the Online Store. The privacy policy contains mainly the rules regarding the processing of personal data by the Administrator in the Online Store, including the grounds, purposes and period of personal data processing and the rights of data subjects, as well as information on the use of cookies and analytical tools in the Online Store.
1.2. The administrator of personal data collected via the Online Store is Tomasz Paleń running a business under the name "Tomasz Paleń Inpus" entered into the Central Register and Information on Economic Activity of the Republic of Poland kept by the minister responsible for economy, having: address of the place of business and address for service : ul. Górna 42, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP 915-161-46-21, REGON 932988174, e-mail address: globlights@gmail.com and telephone number: +48 577 242 855 - hereinafter referred to as the "Administrator" and at the same time being the Store Service Provider Internet and Reseller.
1.3. Personal data in the Online Store are processed by the Administrator in accordance with applicable law, in particular in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) - hereinafter referred to as "GDPR" or "GDPR Regulation". The official text of the GDPR Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Using the Online Store, including making purchases, is voluntary. Similarly, the provision of personal data by the Service User or Customer using the Online Store is voluntary, subject to two exceptions: (1) concluding contracts with the Administrator - failure to provide in the cases and to the extent indicated on the Online Store website and in the Regulations of the Online Store and this privacy policy personal data necessary to conclude and perform a Sales Agreement or contract for the provision of Electronic Services with the Administrator results in the inability to conclude this contract. Providing personal data is in this case a contractual requirement and if the data subject wants to conclude a given contract with the Administrator, he is obliged to provide the required data. Each time, the scope of data required to conclude a contract is previously indicated on the website of the Online Store and in the Regulations of the Online Store; (2) statutory obligations of the Administrator - providing personal data is a statutory requirement resulting from generally applicable legal provisions imposing an obligation on the Administrator to process personal data (e.g. data processing for the purpose of keeping accounting books) and failure to provide them will prevent the Administrator from performing these obligations.
1.5. The administrator takes special care to protect the interests of persons whose personal data being processed by him, and in particular is responsible and ensures that the data collected by him are: (1) processed in accordance with the law; (2) collected for specified, lawful purposes and not subjected to further processing incompatible with these purposes; (3) factually correct and adequate in relation to the purposes for which they are processed; (4) stored in a form enabling the identification of persons to whom they relate, no longer than it is necessary to achieve the purpose of processing, and (5) processed in a manner ensuring adequate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage by appropriate technical or organizational measures.
1.6. Taking into account the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of violating the rights or freedoms of natural persons with different probability and severity of the threat, the Administrator implements appropriate technical and organizational measures so that the processing takes place in accordance with this regulation and to be able to prove it. These measures are reviewed and updated as necessary. The administrator uses Technical measures to prevent the collection and modification of personal data sent electronically by unauthorized persons.
1.7. All words, expressions and acronyms appearing in this privacy policy and beginning with a capital letter (e.g. Seller, Online Store, Electronic Service) should be understood in accordance with their definition contained in the Regulations of the Online Store available on the Online Store website.
2. GROUNDS FOR DATA PROCESSING
2.1. The administrator is entitled to process personal data in cases where - and to the extent in which - at least one of the following conditions is met: (1) the data subject has consented to the processing of his personal data for one or more specific purposes ; (2) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; (3) processing is necessary to fulfill the legal obligation incumbent on the Administrator; or (4) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party, except where these interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject, requiring the protection of personal data , in particular when the data subject is a child.
2.2. The processing of personal data by the Administrator requires each time the existence of at least one of the bases indicated in point 2.1 of the privacy policy. The specific grounds for processing the personal data of Service Users and Customers of the Online Store by the Administrator are indicated in the next section of the privacy policy - in relation to the given purpose of personal data processing by the Administrator.
3. PURPOSE, BASIS AND PERIOD OF DATA PROCESSING IN THE ONLINE STORE
3.1. Each time the purpose, basis and period as well as the recipients of personal data processed by the Administrator result from actions taken by a given Service User or Customer in the Online Store or by the Administrator. For example, if the Customer decides to make purchases in the Online Store and selects the personal collection of the purchased Product instead of a courier shipment, his personal data will be processed in order to perform the concluded Sales Agreement, but will no longer be made available to the carrier performing the shipment at the request of the Administrator.
3.2. The administrator may process personal data as part of the Online Store for the following purposes, on the basis and during the periods indicated in the table below:

Purpose of data processing
Legal basis for data processing
Data storage period
Performance of the Sales Agreement or contract for the provision of Electronic Services or taking action at the request of the data subject, before concluding the above-mentioned contracts
Article 6 (1) 1 lit. b) Regulations of the GDPR (performance of the contract) - processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party, or to take action at the request of the data subject, before concluding the contract
The data is stored for the period necessary to perform, terminate or otherwise terminate the concluded Sales Agreement or contract for the provision of Electronic Services.
direct marketing
Article 6 (1) 1 lit. f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for purposes resulting from the legitimate interests of the Administrator - consisting in caring for the interests and good image of the Administrator, its Online Store and striving to sell Products
The data is stored for the duration of the legitimate interest pursued by the Administrator, but no longer than for the period of limitation of the Administrator's claims against the data subject due to the economic activity conducted by the Administrator. The limitation period is specified by law, in particular the Civil Code (the basic limitation period for claims related to running a business is three years, and for a Sales Agreement - two years). The administrator cannot process data for direct marketing in the event of an effective objection in this respect. by the data subject.
Marketing
Article 6 (1) 1 lit. a) GDPR Regulations (consent) - the data subject has consented to the processing of his personal data for marketing purposes by the Administrator
The data is stored until the data subject withdraws his consent for further processing of his data for this purpose.
Expressing an opinion on the concluded Sales Agreement by the Customer
Article 6 (1) 1 lit. a) GDPR Regulations - the data subject has consented to the processing of his personal data in order to express an opinion

The data is stored until the data subject withdraws his consent for further processing of his data for this purpose.
Bookkeeping
Article 6 (1) 1 lit. c) Regulations of the GDPR in connection with joke. 74 sec. 2 of the Accounting Act, i.e. of January 30, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 395, as amended) - processing is necessary to fulfill the legal obligation incumbent on the Administrator
The data is stored for the period required by law requiring the Administrator to store accounting books (5 years from the beginning of the year following the financial year to which the data relates).
Determining, investigating or defending claims that may be raised by the Administrator or that may be raised against the Administrator
Article 6 (1) 1 lit. f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for purposes arising from the legitimate interests of the Administrator - consisting in establishing, investigating or defending claims that may be raised by the Administrator or which may be raised against the Administrator
The data is stored for the duration of the legitimate interest pursued by the Administrator, but no longer than for the period of limitation of claims that may be raised against the Administrator (the basic limitation period for claims against the Administrator is six years).
Using the website of the Online Store and ensuring its proper operation
Article 6 (1) 1 lit. f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for purposes arising from the legitimate interests of the Administrator - consisting in running and maintaining the Online Store website
The data is stored for the duration of the legitimate interest pursued by the Administrator, but no longer than for the period of limitation of the Administrator's claims against the data subject due to the economic activity conducted by the Administrator. The limitation period is determined by the law, in particular the Civil Code (the basic limitation period for claims related to running a business is three years, and for a Sales Agreement - two years).
Keeping statistics and traffic analysis in the Online Store
Article 6 (1) 1 lit. f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for purposes arising from the legitimate interests of the Administrator - consisting in keeping statistics and analyzing traffic in the Online Store in order to improve the functioning of the Online Store and increase the sale of Products
The data is stored for the duration of the legitimate interest pursued by the Administrator, but no longer than for the period of limitation of the Administrator's claims against the data subject due to the economic activity conducted by the Administrator. The limitation period is determined by the law, in particular the Civil Code (the basic limitation period for claims related to running a business is three years, and for a Sales Agreement - two years).
4. DATA RECIPIENTS IN THE ONLINE STORE
4.1. For the proper functioning of the Online Store, including the implementation of Sales Agreements concluded, it is necessary for the Administrator to use the services of external entities (such as, for example, a software provider, courier or payment processor). The administrator uses only the services of such processors who provide sufficient guarantees to implement appropriate technical and organizational measures so that the processing meets the requirements of the GDPR Regulation and protects the rights of data subjects.
4.2. The transfer of data by the Administrator does not take place in every case and not to all recipients or categories of recipients indicated in the privacy policy - the Administrator provides data only when it is necessary to achieve a given purpose of personal data processing and only to the extent necessary to achieve it. For example, if the Customer uses a personal pickup, his data will not be transferred to the carrier cooperating with the Administrator.
4.3. Personal data of the Service Users and Customers of the Online Store may be transferred to the following recipients or categories of recipients:
4.3.1. carriers / forwarders / courier brokers / entities servicing the warehouse and / or the shipping process - in the case of a Customer who uses the Online Store with the method of delivery of the Product by post or courier, the Administrator provides the Customer's collected personal data to the selected carrier, forwarder or intermediary performing the shipment on the Administrator's order, and if the shipment takes place from an external warehouse - to the entity operating the warehouse and / or the shipping process - to the extent necessary

necessary for the delivery of the Product to the Customer.
4.3.2. entities servicing electronic payments or by payment card - in the case of a Customer who uses the Online Store with the method of electronic payments or with a payment card, the Administrator provides the Customer's collected personal data to the selected entity servicing the above payments in the Online Store at the request of the Administrator to the extent necessary to handle payments made by The customer.
4.3.3. lenders / lessors - in the case of a Customer who uses the method of payment in the installment system or leasing payment in the Online Store, the Administrator provides the Customer's collected personal data to the selected lender or lessor servicing the above payments in the Online Store at the request of the Administrator to the extent necessary to handle payments made by The customer.
4.3.4. supplier of the opinion poll system - in the case of a Customer who has agreed to express an opinion on the concluded Sales Agreement, the Administrator provides the Customer's collected personal data to the selected entity providing the system of opinion polls on the concluded Sales Agreements in the Online Store at the request of the Administrator to the extent necessary for the Customer to express an opinion for using the opinion poll system.
4.3.5. service providers providing the Administrator with technical, IT and organizational solutions, enabling the Administrator to conduct business activities, including the Online Store and the Electronic Services provided through it (in particular computer software providers for running the Online Store, e-mail and hosting providers and software management software providers) company and providing technical assistance to the Administrator) - the Administrator provides the collected personal data of the Customer to a selected supplier acting on his behalf only in the case and to the extent necessary to achieve a given purpose of data processing in accordance with this privacy policy.
4.3.6. providers of accounting, legal and advisory

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl